Gümrük Müşavirlik Hizmetlerimiz

İTHALAT İŞLEMLERİ
• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
• Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları
• Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
• Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi
• Vesaiklerin ( varsa ) konşimento cirolarının yaptırılması
• Ordinonun alınması
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon
departmanına teslimi
• Küşat yapılması
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması
• Ekliklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve
ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
• İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi

İHRACAT İŞLEMLERİ

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
  • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV
  • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi,
  ülke durumuna göre konsolosluk
  • Tasdik işlemlerinin vb. yapılması
  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
  • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya
  alıcıya ulaştırılması
  • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
  • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon
  işlemlerinin tamamlanması
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
  • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
  • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 • Transit işlemleri
  • Posta Gümrük işlemleri
  • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
  • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
  • Geri Gelen Eşya işlemleri

DESTEK HİZMETLERİ

Firmamızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

 • Bakım Onarım Belgesi alınması
  • İthal Lisansı alınması
  • Kontrol Belgesi alınması
  • Gözetim Belgesi alınması
  • TSE, Kimyahane raporları alınması
  • Fiktif, genel antrepo, özel anrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
  • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
  • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
  • Marka ve isim tescil işlemleri
  • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
  • Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
  • PTT Onay Belgesi işlemleri
  • Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
  • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
  • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 • Ay sonu hesap mutabakatı
  • Aylık işlem raporu
  • İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi
  • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımını sağlanması
  • Uygulama ile ilgili olarak şirketiniz personeline eğitim verilmesi
  • Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması

DIŞ TİCARET BANKA İŞLEMLERİ

 • Akreditif Açılması ;
  Proforma faturanın temin edilmesinin ardından, akreditifin açılması ile ilgili tüm işlemelerin yürütülmesi, açılan akreditifle iligili dosya oluşturulması ve istendiğinde firmaya verilmesi,
 • Akreditif Kapatma İşlemleri ;
  Vadesi dolan akreditiflerin süre takipleri ve süresi sonunda akreditiflerin kapatma işlemlerinin yapılması, kapatılan akreditiflerin dosyasının firmaya teslimi,
 • Ödemeler ;
  Banka aracılığı ile yatırılması gereken tüm vergi ve fonların adınıza yatırılması ve bunların belgelerinin ilgili birimlere iletilmesi,
 • Belge Temini ;
  Banka tarafınan istenecek her türlü bilgi ve belgenin adınıza temin ve tesliminin sağlanması,

Yukardaki hizmetler talebiniz doğrultusunda tarafımızca gerçekleştirilir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmamız dış ticaretin her alanında, istenen detayda bilgiyi müşterilerine sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır;

 • Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
  • Dış Ticaret Rejimleri
  • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
  • Serbest bölge Danışmanlığı
  • Dijital Arşiv

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ KAVRAMI 

Herhangi bir gümrük idaresi sorumluluğu altında olmak kaydıyla, gerçek ya da tüzel kişiler adına yurtdışından gelen ya da yurtdışına gönderilecek olan eşyanın gümrük hattını geçebilmesi için gerekli tüm işlemler gümrük müşavirlerinin yetkisindedir ve şirketimizce yapılmaktadır.

İşlem türü ne olursa olsun herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm gümrük müdürlüklerinde her türlü hizmet tarafımızca verilmektedir.

DIŞ TİCARET

Bünyesinde Dış Ticaret Danışmanlığı Departmanı bulunduran Armeda, müşterilerine her türlü konuda, işleyiş, prosedür ve kısıtlamalar hakkında yayımlanan son tebliğ ve kanunlar çerçevesinde öneriler sunmaktadır.

ONLINE GÜMRÜK BAĞLANTISI – EDI

EDI: ELECTRONIC DATA INTERCHANGE ( Elektronik Veri Değişimi ) dir.
Ofisimizde beyanname tescil işlemleri bilgisayar ortamında, “EDI” kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Evraklar merkemizde hazırlanıp tescil işlemleri de yine ofisimizde yapıldığından, zaman kaybı yaşanmamakta, işlemler azami hız ile tamamlanmaktadır.

Kullanmakta olduğumuz özel bilgisayar yazılımlarındaki uyarı ve yönlendirmelerin de etkisiyle bireysel hatalaren aza indirilmektedir. Ayrıca, ofisimizde tescil işlemlerinin daha da hızlandırılması amacıyla Gümrük Modernisazyon Birim Başkanlığı’nın onayladığı “Özel Hat ( Kesintisiz Direkt Gümrük Bağlantısı )” kullanılarak gümrük otomasyon ağına direkt bağlanılmaktadır. Gümrük müdürlüklerinde mevcut veri salonlarından yapılan işlemlerde, bilgilere bir daha ulaşmak mümkün olmazken, bu bağlantı sayesinde ofisimizden yapılan tescil işlemlerinde gerektiğinde ilgili beyanname kayıtlarına ulaşılabilmektedir.

E-BİRLİK

Müşterilerimize en hızlı hizmeti verebilmek için gerekli teknolojik altyapı hazırlanarak E-Birlik ( Ofisten birlik ve Ticaret Odası tasdikleri) projesi kapsamında birlik ( İTKİB, İMMİB v.b ) onayları birliklere evrak götürülmeden ofisimizden yapılmaya başlanmıştır. Ofisinden online tescil yapan ilk ve sayılı birkaç firmadan biri olan Armeda, teknolojik gelişmelerin öncüsü olmaya devam edecektir.

YURT İÇİ NAKLİYE

İthalatı ya da ihracatı yapılan eşyaların söz konusu gümrük ambarına, işletmeye ya da gösterilen diğer bir adrese teslim edilmesi müşterilerimizin istediği ve talimatına göre ilgili birimimiz tarafından organize edilmektedir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • AKREDİTİFLİ ÖDEME

Akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır.
Bankalar ve özel finans kurumları, ithalatçılardan akreditif talimatı aldıktan 10 gün içersinde ithal müsaadesi düzenler ve buna dayanarak döviz satışı yaparlar. Genel esaslar içerisinde vadeli akreditif açılabilir. Ödeme vadesi konşimento veya taşıma senetleri üzerinden serbestçe belirlenir. Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi düzenlemeden veya Döviz Tevdiat Hesabı açıldığına ilişkin kayıt bulunmayan (vadeli akreditif hariç) ithal edilmiş malların gümrükten çekişine izin verilmez.

İhracatçı ve ithalatçı arasında satışın akreditifli gerçekleşeceğine ilişkin sözleşme yapılır.
İthalatçı amir bankaya ihracatçı lehine kredi açma talimatı verir.
Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya kredinin açılacağını ihbar ederek teyit ister.
İhracatçının ülkesindeki muhabir banka kredinin açılacağını ihracatçıya bildirir ve ihracatın yapılacağını teyit ettirir.
İhracatçı malları yükler.
İhracatçı yükleme belgelerini muhabir bankaya ibraz eder.
Banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kabul ettikten sonra ödeme yapar.(ciro- poliçe söz konusu olabilir)
Muhabir banka belgeleri ithalatçı ülkedeki amir bankaya gönderir.
Amir banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kontrol edere,
İhracatçı belgeleri amir bankaya göndermişse, doğrudan ihracatçıya ya da muhabir bankaya ödeme yapar.
Ödeme; muhabir bankaya, teyit veren bankaya, ciro ya da poliçeyi kabul eden bir bankaya ödeme yapılabilir.
Amir banka belgelerin akreditife uygunluğunu belirledikten sonra, akreditif miktarının ödenebilmesi için belgeler
ihracatçıya gönderilir.
İthalatçı nakliyeciye taşıma belgelerini göndererek malı teslim alır.

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ: 

Kabili Rücu Akreditif : İthalatçı ya da ihracatçı akreditifi tek taraflı olarak iptal edebilirler.
Gayri Kabulü Rücu Akreditif: Akreditif, tarafların tümünün onayı ile iptal edilebilmesi durumudur.
Teyitli Akreditif: Tarafların yukarıda açıklandığı şekilde, aralarında yaptıkları sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdikleri
ihracat prosedürünü kapsayan bir akreditif çeşididir.

PEŞİN ÖDEME 

İthalatçının mal bedelini, konşimento, emtia senedi gibi bir belge olmaksızın malın ihracından önce ihracatçıya ödenmesidir.

İthal edilecek mal bedeli, ithalatı tarafından kendi ulusal parası cinsinden ülkesindeki amir bankaya yatırılır.
Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabirine talimat vererek mal bedeli tutarının ihracatçıya ödenmesini ister.
İhracatçı, ihracat karşılığı alacağını muhabir bankadan kendi ulusal parası cinsinden tahsil ederek Döviz Alım Belgesi düzenler.
İhracatçı, sipariş edilen malı ithalatçıya gönderir.

Peşin ödemelere ilişkin transfer talepleri, talebi izleyen 5 gün içerisinde DSB-Döviz Satış Belgesi düzenlenerek kapatılır. İthalatçılar ödemeyi izleyen 180 gün içerisinde GB-Gümrük Belgesi ve fatura aslını ibraz ederek kapatma talebinde bulunurlar.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

İthalatçının satın aldığı mal bedelini o malı temsil eden belgeye dayanarak ödemesidir.

İthalatçı ve ihracatçı arasında bir satış sözleşmesi yapılır.
İhracatçı malların sevkini yapar.
İhracatçı sevk belgesini kendi bankasına (amir banka) gönderir.
Amir banka, sevk belgelerini döviz mektubu ekinde muhabir bankaya gönderir.
İthalatçı mal bedelini kendi bankasına, muhabir bankaya öder.
Muhabir banka sevk belgelerini ithalatçıya gönderir.

MAL MUKABİLİ ÖDEME 

İthalatçının satın aldığı mal bedelini, malın ithalinden sonra ödemesi şeklinde yapılan bir ihracattır.

İhracatçı malları sevk eder.
İthalatçı gönderilen malları gümrükten çeker.
İthalatçı mal bedelini bankaya yatırır.
Banka mal bedelini ihracatçıya transfer eder.